-
One Hundred Words A Day
Tuesday, January 31, 2012


  Cột

Chàng cười cùng cái
chỉ cột chịu chưa
cột chống cầu cao
Cưới cho cô cỡi

Cái cười cùng chàng
chưa chịu cắn câu
Cột cong cu co
chức cao chưa có

Cắm cổ chàng cầu
Cầu chức chóng cao
cầu cu chớ còi
cầu cái cho cưới

Các cậu chừa chưa?
Chớ cười châm chế
Cần câu cậu cụt
chắc chắn cô chê

 
Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home
A commitment to write


SUBSCRIBE


Bookmark and Share
My Photo
Name:

Mother, Engineer, writer, manager, and more. I am a bit of everything, a creature of God. I am passionate with life. I fear death and its many forms. I love my mind, cherish my body. I express through WORDS.


Contact Me


COMING SOON

Behind the Red Curtain: a Memoir

Sponsored ByNovelPromo.com
Smart World Clock
(714) 686-6742

Archives